Dokumentacje przetargowe

Przygotowujemy kompletne i rzetelne dokumentacje przetargowe, w skład których mogą wchodzić oprócz kosztorysów ofertowych, przedmiarów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych również Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z niezbędnymi załącznikami (formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy, projekt umowy itd.).